Müşteri Aydınlatma Metni

EXPOTİM ULUSLARARASI FUAR ORGANİZASYONLARI ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


a) Veri Sorumlusu
Expotim Uluslararası Fuar Organizasyonları A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz,
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

• İnternet sitesi üzerinden form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
• Müşteri ziyaretleri, seminer veya etkinlikler sırasında kartvizit paylaşımı yapılması.
• Ticari faaliyet amacıyla sizlerle iletişime geçmemizi öneren müşteri ve/veya potansiyel müşteri tarafından kişisel verilerinizin tarafımıza iletilmesi.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve anlaşmalı bağımsız denetim hizmeti alınan firma ile paylaşılabilecektir.
• Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri, mahkemeler ve/veya yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
• Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ilgili kurum, kuruluş ya da anlaşmalı firmalar ile paylaşılacaktır.
• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (ERP, Teamwiever, Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel verileriniz, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verileriniz, ilgili fuarın düzenleyici ana organizatörünün yurt dışında yerleşik tüzel kişilik olması sebebiyle “açık rızanız” alınarak yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel verileriniz, seyahat süreçlerinizin planlanması, organizasyon ve etkinlik yönetimi kapsamında fuar seyahatinizin planlanması amaçlarıyla kişisel verileriniz, Şirketimizin seyahat acentesi olarak faaliyet gösteren iş ortağı ve grup şirketi olan “Fieratur Turizm LTD. ŞTİ.”’ye “açık rızanız alınarak” aktarılacaktır.

Kişisel verileriniz, Şirketimizin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin tanıtımı amaçlarıyla ticari ileti gönderilmesi süreçlerinde “açık rızanız alınarak” işlenecektir.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

• “Fulya mah. Vefa Deresi Sok. NO:9 Şişli/İST” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@expotim.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

f) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

g) Değişiklik ve Güncellemeler
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.expotim.com/Home/KVKK adresinden ulaşılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.